Siłownia FDF Club w Józefowie koło Otwocka - Fitness, sztuki walki, AgroWorkout dla dzieci, młodzieży i dorosłych.

Regulamin

Siłownia FDF Club w Józefowie koło Otwocka

 

Regulamin siłowni „FDF CLUB” w Józefowie

 1. Przed skorzystaniem z usług oferowanych przez siłownię „FDF CLUB” w Józefowie należy dokładnie zapoznać się z postanowieniami regulaminu.
 2. Skrót „FDF” w niniejszym regulaminie oznacza Fitness Dance Fight Club.
 3. Skrót „FDF” lub/i nazwa siłownia użyte w jakimkolwiek kontekście tego regulaminu odnoszą się do siłowni Fitness Dance Fight Club w Józefowie, mającej swą siedzibę pod adresem: 05-410 Józefów, ul .Uśmiech 6.
 4. Osoby korzystające z siłowni oraz z jej pomieszczeń zobowiązane są do przestrzegania regulaminu siłowni, przestrzegając tym samym jego wytycznych także do kulturalnego zachownia się.
 5. Uczestnikiem zajęć sportowo-rekreacyjnych na siłowni może być młodzież od 16 rok życia. Uczestnicy, którzy nie skończyli 18 roku życia wypełniają i podpisują osobiście stosowną deklarację, która powinna również zawierać zgodę rodziców lub prawnych opiekunów wyrażoną w deklaracji podpisem.
 6. Z siłowni mają prawo korzystać osoby, które posiadają ważny karnet na siłownię.
 7. W pomieszczeniach siłowni mają prawo przebywać tylko osoby ćwiczące, osoby z personelu siłowni lub osoby zainteresowane kupnem karnetu.
 8. Po przyjściu do FDF należy zgłosić się w recepcji i pozostawić tam karnet na czas ćwiczeń lub wykupić wejście jednorazowe, gdzie każda osoba korzystająca z siłowni otrzyma na czas zajęć kluczyk do szafki w szatni (o ile będą aktualnie wolne szafki). W przypadku kiedy wszystkie szafki są zajęte należy skorzystać z wieszaków.
 9. Cenne przedmioty należy pozostawić w recepcji.
 10. Torby i ubrania powinny być pozostawione w szatni.
 11. Zabranione jest zabieranie kluczyków do domu lub pozostawianie rzeczy w szafkach na czas dłuższy niż korzystanie w danym dniu z klubu.
 12. FDF nie odpowiada za przedmioty pozostawione w szafkach.
 13. Ze względów higienicznych (brzydki zapach) zabrania się pozostawienia w szatni rzeczy osobistych, ręczników oraz butów na czas dłuższy niż ćwiczenia. Zalegające w szatni rzeczy będą wyrzucane.
 14. Przed pozostawieniem jakichkolwiek ulotek reklamowych w szatni proszę skonsultować to w recepcji. Wszystkie ulotki pozostawione bez pozwolenia będą wyrzucane.
 15. Karnety wystawiane są imiennie i tylko na jedną osobę, nie ma możliwości odstępowania innym osobom. W przypadku stwierdzenia, że użytkownikiem karnetu nie jest osoba, na którą został on wystawiony FDF Club zastrzega sobie prawo do jego anulowania.
 16. Karnet wystawiony na dany miesiąc lub w odpowiednich ramach czasowych (od-do) musi być wykorzystany w danym miesiącu lub określonych ramach czasowych i nie ma możliwości jego przedłużenia niezależnie od zdarzeń losowych czy sytuacji osobistej klienta.
 17. Newykorzystany karnet przepada i nie należy się za niego zwrot pieniędzy.
 18. Osoba chcąca korzystać z siłowni jest zobligowana do zasięgnięcia opinii lekarza odnośnie swojego stanu zdrowia.
 19. Zabrania się uczestnictwa w ćwiczeniach po spożyciu jakiejkolwiek dawki alkoholu lub innych środków odurzających oraz w przypadku złego samopoczucia.
 20. Ćwiczący powinien poinformować obsługę FDF przy wykupieniu karnetu o wszelkich chorobach i/lub dolegliwościach oraz instruktora, jeśli z takowego usług korzysta.
 21. FDF nie ponosi odpowiedzialności za wypadki będące wynikiem braku stosowania się do programu i/lub zaleceń instrukcji zalecanych przez instruktora bądź obsługę FDF.
 22. Korzystanie ze sprzętu powinno odbywać się zgodnie z zaleceniami prowadzącego zajęcia w sposób bezpieczny ,tj. z zapewnieniem dbałości o bezpieczeństwo ludzi, poszanowanie sprzętu i sali.
 23. Przed rozpoczęciem ćwiczeń na urządzeniach treningowych dla zachowania bezpieczeństwa, korzystający winien sprawdzić stan techniczny urządzenia, z którego będzie korzystał i w przypadku zauważenia usterek zgłosić ten fakt osobie upoważnionej.
 24. Wszystkie urządzenia siłowni oraz sprzęt do ćwiczeń mogą być wykorzystywane tylko zgodnie z ich przeznaczeniem.
 25. Zabrania się samodzielnego poprawiania zacinających się płyt w stosach, stosowania nietypowych blokad i zawleczek.
 26. Przy wykonywaniu ćwiczeń sztangą bądź hantlami o znacznym ciężarze wskazana jest asekuracja.
 27. Wskazane jest przynoszenie ze sobą ręcznika (w celu położenia go na tapicerce urządzenia do ćwiczeń).
 28. Zabrania się ćwiczenia bez koszulek na przyrządach tapicerowanych.
 29. W siłowni obowiązuje obuwie sportowe.
 30. W siłowni bezwzględnie obowiązuje obuwie zamienne – z czystą podeszwą, inne od tego, w którym się przyszło do FDF.
 31. Każda osoba korzystająca ze sprzętu na siłowni a w szczególności z wolnych ciężarów, hantli, sztang i talerzy sprząta po sobie i odnosi na właściwe miejsce używane podczas ćwiczeń przedmioty.
 32. W FDF (na siłowni) nie rzuca się sztangami, hantlami i talerzami.
 33. Nie wolno kłaść sztang i hantli na tapicerce. Miejsce ich jest na podłodze lub w specjalnych uchwytach.
 34. Nie wskazane jest zajmowanie stanowisk siedziskowych bądź leżących podczas odpoczynku.
 35. Za zniszczenie lub uszkodzenie wyposażenia sali i/lub sprzętu sportowego, będące wynikiem użycia go niezgodnie z instrukcją użytkowania i/lub w sposób nieujęty w instrukcji użytkownika, ale powodujący uszkodzenie w/w wyposażenia i sprzętu, obowiązuje odpłatność w wysokości 100% wartości szkody.
 36. Za wszelkie szkody powstałe z winy ćwiczącego na terenie siłowni odpowiada ćwiczący.
 37. Korzystający z siłowni powinni opuścić salę do ćwiczeń na 15 min. Przed zamknięciem FDF.
 38. Zabrania się wnoszenia do siłowni szklanych i otwartych naczyń.
 39. FDF nie odpowiada za brak miejsca na urządzeniach siłowych spowodowany nadmierną ilością ćwiczących osób.
 40. Za wszelkie rzeczy wartościowe pozostawione na siłowni nie ponosimy odpowiedzialności.
 41. W FDF wykonywane są czasami zdjęcia fotograficzne. Zdjęcia te mogą zostać wykorzystane na potrzeby FDF, tj. na stronie oficjalnej (www.fdfclub.pl) oraz w mediach społecznościowych (Facebook, Instagram), jako wystawa w FDF lub w kolekcji zdjęć pamiątkowych FDF. Jeśli nie wyrażasz zgody na umieszczanie zdjęcia z Twoją osobą proszę poinformować o tym FDF najlepiej w formie pisemnej.
 42. Klient wykupujący karnet na siłownię akceptuje jednocześnie wszystkie postanowienia niniejszego regulaminu.
 43. W przypadku niestosowania się do postanowień niniejszego regulaminu, karnet na siłownie może zostać unieważniony.